Menu
košík
0
cz
CZK
kategorie
Nářadí Gedore

Obchodní podmíny

Obchodní podmínky

pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu PRO-CONTROL.cz

1. Definice pojmů

„Internetový obchod“ – je server na adrese www.PRO-CONTROL.cz, prostřednictvím něhož je zprostředkováván nákup a prodej Zboží Prodávajícího a jehož provozovatelem je pan Kamil Maurič, fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, s místem podnikání Brno – Horní Heršpice, Záhumenice 570/17, PSČ: 619 00, identifikační číslo: 05313856.

„Zboží“ – movitá věc, která je nabízena ke koupi v Internetovém obchodu. Každá movitá věc je v nabídce Internetového obchodu označena názvem a objednacím číslem a je vyobrazena na fotografii. Tato fotografie je ilustrační s tím, že zejména nezohledňuje všechny barevné či velikostní varianty, v nichž je Zboží v Internetovém obchodě nabízeno. U každého Zboží je uvedená rovněž technická specifikace a užitné vlastnosti, popřípadě též barevné a velikostní provedení a další parametry a vlastnosti zboží. 

„Prodávající“ Kamil Maurič, fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, s místem podnikání Brno – Horní Heršpice, Záhumenice 570/17, PSČ: 619 00, identifikační číslo: 05313856, DIČ: CZ8007035806, bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic,a.s.,č.ú.:2113559782/2700.
Kontaktní místo /korespondenční adresa: Brno – Horní Heršpice, Záhumenice 570/17, PSČ: 619 00 Kontaktní osoba: pan Kamil Maurič, mob. tel.: 604 277 043

„Kupující“ – fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím Internetového obchodu uzavře Kupní smlouvu s Prodávajícím, jejímž předmětem je dodávka Zboží. Kupující může být Spotřebitelem nebo Podnikatelem.

„Podnikatel“ – ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

„Spotřebitel“ – Kupující, který uzavírá Kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

„Kupní smlouva“ – Smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu, jejímž předmětem je dodání Zboží za Kupní cenu. Kupní smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce.
Kupní smlouva a právní vztahy s ní související se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „ObčZ“), zejména ustanoveními § 2079 a násl. V případě, že je Kupní smlouva uzavřena mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, řídí se tato smlouva i právní vztahy s ní související navíc ustanoveními § 1810 ObčZ a násl. o závazcích ze smluv uzavřených se spotřebitelem.
 „Předmět prodeje“ – Zboží vybrané Kupujícím z nabídky Internetového obchodu, které Kupující kupuje na základě Kupní smlouvy.

„Kupní cena“ – peněžní částka vyjádřená v českých korunách, která je úplatou za dodání Zboží. Kupní cena se skládá z ceny, která je uvedena v nabídce Internetového obchodu u Zboží, a to bez DPH i včetně DPH, v okamžiku uzavření smlouvy. Druhou složkou Kupní ceny v případě, že je zboží odesíláno pro Kupujícího, jsou náklady na odeslání zboží vyjádřené paušální částkou. V Kupní smlouvě se Kupující zavazuje Prodávajícímu tuto Kupní cenu zaplatit.

„Místo určení“ – místo na území České republiky, které Kupující označí při uzavírání Kupní smlouvy jako místo, kam má být Prodávajícím odeslán Předmět prodeje v případě, že Předmět prodeje má být dle Kupní smlouvy Kupujícímu odeslán, které je specifikováno následujícími údaji: jméno obce, jméno územního správního celku (okres, kraj), pokud je nutné ke specifikaci obce, jméno ulice, číslo popisné nebo číslo evidenční, pokud jsou přiděleny, směrovací číslo

2. Úvodní ustanovení

2.1 Na základě Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje odevzdat Kupujícímu Předmět prodeje a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu a Kupující se zavazuje Předmět prodeje převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu Kupní cenu.

2.2 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího z Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu a jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupující odsouhlasením těchto obchodních podmínek stvrzuje, že se s obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

3. Proces uzavírání Kupní smlouvy 

Proces uzavírání Kupní smlouvy se skládá z následujících fází: 

1.    Kupující si ze Zboží nabízeného v Internetovém obchodě vybere Zboží, o jehož koupi má zájem. Před tím, než provede výběr Zboží, je Kupující povinen se pečlivě seznámit s technickými a užitnými vlastnostmi a dalšími parametry, které jsou u Zboží uvedeny. Výběr Zboží potvrdí kliknutím na odkaz „přidat do košíku“.

2.    Kliknutím na nabídku v hlavním menu označenou jako Nákupní košík (na webové adrese http://www.Pro-Control.cz/kosik/) se Kupujícímu zobrazí seznam a počet položek vložených do nákupního košíku. 

3.    Kliknutím na tlačítko v pravém dolním rohu „Zadat adresu pro doručení“ se Kupujícímu zobrazí objednávkový formulář, do něhož je Kupující povinen vyplnit údaje za účelem uzavření Kupní smlouvy. Kupující je povinen seznámit se s obchodními podmínkami (na adrese http://www.Pro-Control.cz/obchodni-podminky/) a pokud s jejich zněním souhlasí, zatrhne políčko „Souhlasím s obchodními podmínkami“ na stránce s objednávkovým formulářem.

4.    Kliknutím na tlačítko „Zvolit možnosti platby a doručení“ se Kupující dostává na stránku s volbou možnosti platby a doručení objednaného zboží. Zde Kupující zvolí z nabídky možností plateb a doručení a klikne na tlačítko „Odeslat objednávku“. Kliknutím na  tlačítko „Odeslat objednávku“ dojde k závaznému odeslání objednávky a vygenerování e-mailu s kompletními informacemi o objednávce. V potvrzovacím e-mailu s objednávkou jsou uvedeny následující informace:
a.    Fakturační adresa Kupujícího
b.    Dodací adresa Kupujícího
c.    Doplňující komentář Kupujícího vztahující se k provedené objednávce
d.    Číslo objednávky
e.    Datum provedení objednávky
f.    Seznam položek v objednávce a jejich cena
g.    Výsledná cena za objednávku
h.    Kupujícím zvolený způsob platby
i.    Kupujícím zvolený způsob dopravy
j.    Kontaktní informace na provozovatele obchodu PRO-CONTROL.cz
k.    Odkaz na obchodní podmínky
l.    Odkaz na obchodní podmínky ke stažení ve formátu PDF

5.    Kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ vzniká  kupní smlouva. Prodávající předem vylučuje přijetí nabídky s dodatkem anebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 Obč.Z. Pokud Kupující zjistí, že v e-mailu s potvrzením objednávky jsou chyby, které vznikly v důsledku vadného zadání údajů do objednávkového formuláře, pak tuto skutečnost neodkladně sdělí provozovateli internetového obchodu, a to odesláním e-mailové zprávy na adresu info@pro-control.cz nebo telefonicky na číslo 604 277 043. Pokud tak Kupující neučiní do 24 hodin od doručení potvrzovacího e-mailu s objednávkou, má provozovatel za to, že objednávka je zcela bez chyb.

4. Dodání  Předmětu prodeje

4.1 Prodávající  se zavazuje dodat Předmět prodeje Kupujícímu společně se všemi součástmi, popřípadě příslušenstvím, dle Kupní  smlouvy. Prodávající splní svou povinnost dodat Předmět prodeje Kupujícímu v okamžiku, kdy předá Předmět prodeje třetí osobě zajišťující přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího, pokud je dle Kupní smlouvy Předmět prodeje odesílán do Místa určení. V ostatních případech je Předmět prodeje dodán, pokud je připraven k převzetí pro Kupujícího v kontaktním místě Prodávajícího, uvedeném v čl. 1 těchto obchodních podmínek, a to v souladu s dohodou Prodávajícího a Kupujícího dle odst. 4.4.3 těchto obchodních podmínek. 

4.2 Prodávající  se dále zavazuje společně s Předmětem prodeje předat Kupujícímu veškeré doklady nutné k užívání Předmětu prodeje Kupujícím. Dodaný Předmět prodeje je Kupující povinen převzít, nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak. Pokud Kupující v rozporu s Kupní smlouvou řádně dodané zboží nepřevezme, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. V tomto případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady na odeslání zboží ve výši sjednané v Kupní smlouvě, a to do 14 dnů ode dne, kdy Kupující v rozporu s Kupní smlouvou zboží nepřevzal. 

4.3 Doba dodání

4.3.1 Prodávající  dodává Zboží ve lhůtě dle dostupnosti, která je uvedena v detailu nebo náhledu konkrétního produktu. Prodávající může dodat Předmět prodeje Kupujícímu nejpozději do šesti týdnů od uzavření Kupní smlouvy, a v případě, že je Kupní cena placena předem nebo je požadována záloha dle čl. 6 odst. 6.1 těchto obchodních podmínek, do šesti týdnů od zaplacení Kupní ceny nebo zaplacení zálohy. Přesný termín dodání v rámci této lhůty sdělí Kupujícímu Prodávající nebo třetí osoba zajišťující přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího.  

4.3.2 Pokud Kupující  při uzavření Kupní smlouvy vyjádří vůli uzavřít Kupní smlouvu jen za podmínky, že Předmět prodeje bude dodán do určitého termínu (fixní smlouva), pak v případě, že Předmět prodeje nebude možné do tohoto termínu dodat, má Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit.  

4.4 Místo určení

4.4.1 Kupující  je povinen označit v objednávkovém formuláři Místo určení, ledaže na základě dohody dle čl. 4.4.3 těchto obchodních podmínek převezme zboží v kontaktním místě Prodávajícího. Takto stanovené Místo určení je možné po uzavření Kupní smlouvy změnit pouze po dohodě s Prodávajícím. Prodávající zajišťuje odeslání Předmětu prodeje do Místa určení a Kupující je povinen převzít Předmět prodeje v Místě určení. Veškeré náklady související s přepravou zboží do Místa určení hradí Kupující paušální částkou, která tvoří součást Kupní ceny. V případě, že je Předmět prodeje přepravován do Místa určení, je Prodávající povinen zabalit Předmět prodeje a zajistit jej pro přepravu tak, aby na Předmětu prodeje nevznikla škoda.  

4.4.2 Pokud Kupující přebírá Předmět prodeje od třetí osoby provádějící jeho přepravu do Místa určení, je povinen zkontrolovat neporušenost obalu Předmětu prodeje s tím, že pokud při kontrole zjistí, že obal je porušen nebo zásilka obsahující Předmět prodeje je jinak poškozena nebo zdeformována, nesmí zásilku obsahující Předmět prodeje převzít a je povinen Prodávajícího neprodleně informovat o důvodech, proč Předmět prodeje nepřevzal. Prodávající je oprávněn dodat Kupujícímu náhradní plnění do 30 dnů ode dne, kdy bylo Kupujícím oprávněně odmítnuto převzetí Předmětu prodeje. V případě, že zásilka obsahující Předmět prodeje nevykazuje žádné znaky vnějšího poškození nebo deformace, avšak po převzetí zásilky kontrolou Předmětu prodeje Kupující zjistí, že Předmět prodeje je poškozen  a toto poškození mohlo být způsobeno při přepravě zásilky, je Kupující povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou pracovních dnů ode dne, kdy zásilku převzal, oznámit Prodávajícímu, jinak odpovídá za škodu, která Prodávajícímu vznikne v důsledku porušení této povinnosti. V dalším jsou nároky Kupujícího řešeny v reklamačním řízení. 

4.4.3 Na základě  dohody s Prodávajícím může Kupující převzít Předmět prodeje v Kontaktním místě uvedeném v čl. 1 těchto obchodních podmínek. 

5. Přechod nebezpečí  škody na Předmětu prodeje a přechod vlastnického práva

5.1 Nebezpečí  škody na Předmětu prodeje přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí Předmětu prodeje Kupujícím. Pokud však Kupující v rozporu s Kupní smlouvou dodané zboží nepřevezme, přechází nebezpečí škody na Předmětu prodeje v okamžiku, kdy Kupující odmítl převzít Předmět prodeje nebo jinak dodaný Předmět prodeje nepřevzal. 

5.2 Vlastnické  právo k Předmětu prodeje přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí Předmětu prodeje Kupujícím. 

6. Kupní  cena a platební podmínky

6.1 Kupující  se zavazuje zaplatit Prodávajícímu sjednanou Kupní cenu, a to buď platbou předem anebo platbou při převzetí Předmětu prodeje. Kupující si volí způsob placení Kupní ceny při uzavírání Kupní smlouvy. Sjednaný způsob placení Kupní ceny je Kupující oprávněn měnit jen po dohodě s Prodávajícím. Prodávající si však vyhrazuje právo požadovat zaplacení zálohy na Kupní cenu, i když je ve smlouvě dohodnuta platba při převzetí Předmětu prodeje v případě, že Předmět prodeje tvoří větší množství Zboží nebo Zboží vyšší hodnoty. Prodávající je povinen bez odkladu oznámit Kupujícímu, že požaduje zaplacení zálohy v souladu s tímto ustanovením obchodních podmínek. Pro placení zálohy se obdobně použijí pravidla stanovená v ustanovení čl. 6 odst. 6.2 těchto podmínek, a to včetně možnosti odstoupit od smlouvy. 
POUZE ČR 

6.2 Platba předem

6.2.1 V případě, že Kupujícím je placena Kupní cena předem, provádí Kupující platbu bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú.: 84108009/2700, variabilní symbol: číslo objednávky. Kupní cena se považuje za zaplacenou v okamžiku, kdy je příslušná finanční částka připsána na účet Prodávajícího.  

6.2.2 Pokud není  Kupní cena zaplacena do 14 dnů ode dne, kdy byla uzavřena Kupní smlouva, má Prodávající právo od Kupní smlouvy odstoupit. Při placení Kupní ceny předem je Předmět prodeje dodán až poté, kdy je Kupní cena v plné výši zaplacena Kupujícím. 

6.3 Platba při převzetí
Pokud je Kupní  cena placena při převzetí Předmětu prodeje, je Kupující povinen uhradit Kupní cenu v hotovosti Prodávajícímu nebo třetí osobě zajišťující přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího. Nezaplatí-li Kupující Kupní cenu při převzetí Předmětu prodeje, může Prodávající nebo třetí osoba zajišťující Přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího jménem Prodávajícího odmítnout předat Předmět prodeje Kupujícímu a Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. V tomto případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady na odeslání Předmětu prodeje ve výši sjednané v Kupní smlouvě, a to do 14 dnů ode dne, kdy mu nebyl Předmět prodeje předán z důvodu nezaplacení Kupní ceny. 

7. Slevy

7.1 Prodávající  může při prodeji Zboží dočasně nabízet buď veškeré Zboží, nebo jen určité Zboží za nižší cenu, než je cena, za kterou je Zboží běžně nabízeno. Prodávající dále může nabízet za nižší než běžnou cenu též Zboží jen určitých parametrů, velikostí, barev či užitných vlastností. U Zboží, na něž je poskytována sleva, je výslovně uvedena cena Zboží před slevou a cena Zboží po slevě.  

7.2 Prodávající  dodává Zboží za nižší cenu jen do vyprodání  skladových zásob tohoto Zboží. V případě, že po uzavření Kupní smlouvy vyjde najevo, že Předmět prodeje není možné dodat za nižší cenu, neboť došlo k vyprodání skladových zásob, je Prodávající povinen tuto skutečnost Kupujícímu oznámit s tím, že v případě, že Kupující nemá zájem o dodání Předmětu prodeje za běžnou cenu, mají Kupující i Prodávající právo odstoupit od Kupní smlouvy. 

8. Odstoupení  od smlouvy

8.1 Prodávající a Kupující jsou oprávněni odstoupit od Kupní smlouvy v případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou. 

8.2 Prodávající  je oprávněn odstoupit od smlouvy, vyjde-li po uzavření smlouvy najevo, že dodání Předmětu plnění není možné, neboť Předmět prodeje neexistuje a není možné jej opatřit, nebo dodání Předmětu prodeje sice je možné, ale jen za vyšší cenu, s vyššími náklady nebo s jinými obtížemi, zejména v případech, kdy Předmět prodeje není skladem, takže Poskytnutí plnění je pro Prodávajícího nevýhodné, neboť náklady na jeho poskytnutí neodpovídají hodnotě protiplnění, které má Prodávající obdržet, nebo plnění není možné poskytnout ve lhůtě stanovené v Kupní smlouvě. 

8.3 Není-li dále stanoveno jinak, pokud Prodávající  nebo Kupující odstoupí od Kupní smlouvy, pak má  Kupující nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny po započtení případných pohledávek Prodávajícího bezhotovostním převodem na bankovní účet Kupujícího uvedený v Kupní smlouvě, popřípadě pokud tento účet není v Kupní smlouvě uveden a Kupující ho Prodávajícímu nesdělí v oznámení o odstoupení od smlouvy nebo bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo Prodávajícím oznámeno odstoupení od smlouvy, poštovní poukázkou zaslanou na adresu Kupujícího.  

8.4 Kupující je v důsledku odstoupení od smlouvy povinen vrátit Prodávajícímu Předmět prodeje, pokud jej převzal, a to obdobným způsobem, který Kupní smlouva stanoví pro uplatňování reklamace. Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu Kupní cenu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit Kupujícímu Kupní cenu dříve, než mu Kupující Předmět prodeje předá nebo prokáže, že jej Prodávajícímu odeslal. 

8.5 Zvláštní  ustanovení o odstoupení od smlouvy Kupujícího, který  je Spotřebitelem

8.5.1 Kupující, který  je Spotřebitelem, má právo odstoupit od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Využije-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.

8.5.2 Kupující  však nemůže takto odstoupit od smluv:
a) o poskytování  služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a dodavatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

8.5.3 Pro odstoupení od smlouvy může Spotřebitel využít formulář umístněný na internetových stránkách Prodávajícího. Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, vrátí Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, Předmět prodeje. Kupující je povinen vrátit Prodávajícímu Předmět prodeje ve stavu, v jakém jej převzal, tedy v původním obalu a nepoužitý a nepoškozený společně se všemi součástmi, příslušenstvím a dokumentací. Vrácení Předmětu prodeje zajišťuje Kupující jeho odesláním na adresu kontaktního místa Prodávajícího uvedeného v čl. 1 nebo jeho předáním v kontaktním místě uvedeném v čl. 1 těchto obchodních podmínek.  

8.5.4 Veškeré  náklady související s vrácením Předmětu prodeje Prodávajícímu nese Kupující. Přijetí zásilky na účet Prodávajícího je Prodávající oprávněn odmítnout.   

8.5.5 Prodávající vrátí Kupujícímu zaplacenou Kupní cenu stejným způsobem, jakým byla Kupujícím uhrazena. Prodávající je oprávněn vrátit peněžní prostředky Kupujícímu jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.  Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Předmětu prodeje, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání Předmětu prodeje ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Předmětu prodeje. 

8.5.6 Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty Předmětu prodeje, které vzniklo v důsledku nakládání s Předmětem prodeje jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.


9. Zpracování  osobních údajů

9.1 Prodávající  zpracovává osobní údaje o Kupujícím výlučně  pro účely plnění práv a povinností dle Kupní smlouvy. K jinému zpracovávání osobních údajů o Kupujícím je Prodávající oprávněn pouze se souhlasem Kupujícího. 

9.2 Uzavřením Kupní  smlouvy vyjadřuje Kupující souhlas se zpracováním svých osobních údajů v ní uvedených pro obchodní a marketingové účely Prodávajícího, jakož i pro obchodní a marketingové účely jeho obchodních a marketingových partnerů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Kupující má právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat, dále má právo na přístup k údajům, které se ho týkají, právo požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů. Pokud si kupující nepřeje, aby jeho osobní data byla registrována v databázi Prodávajícího, je povinen tuto skutečnost Prodávajícímu oznámit.

10. Odpovědnost za vady 

10.1 Prodávající  odpovídá Kupujícímu za vady Předmětu prodeje, pokud se vyskytnou na Předmětu prodeje při převzetí zboží, popřípadě v záruční době.. 

10.2 Kupující je povinen provést kontrolu Předmětu prodeje při převzetí Předmětu prodeje, a pokud to není možné, bez zbytečného odkladu po převzetí Předmětu prodeje. 

10.3 V případě, že je způsob užívání Předmětu prodeje stanoven v návodu na užívání, je Kupující povinen se s tímto návodem před započetím užívání Předmětu prodeje seznámit. 


10.4 Za vadu se nepovažuje zejména:
•    opotřebení Předmětu prodeje způsobené jeho obvyklým užíváním,
•    mechanické poškození nebo závada na věci způsobené Kupujícím, a to zejména nevhodným užíváním věci v rozporu s účelem, k němuž se věc hodí a obvykle užívá, či nevhodnou a neodbornou manipulací s věcí,
•    mechanické poškození nebo závada na Předmětu prodeje vzniklá v důsledku použití věci v rozporu s návodem k použití, který byl přiložen k Předmětu prodeje, nebo v rozporu s pravidly pro užívání Předmětu prodeje, pokud jde o pravidla obecně známá,
•    skutečnost, že Předmět prodeje se nehodí k účelu, pro který byl Kupujícím zamýšlen, pokud má vlastnosti a parametry a je v souladu se specifikací, která byla uvedena u Zboží a je v barevném provedení či velikosti, která byla u Zboží uvedena, popřípadě byla Kupujícím zvolena, hodí se k účelu, pro který se taková věc obvykle užívá nebo který Prodávající pro použití věci uvádí a odpovídá požadavkům právních předpisů

11. Práva z vadného plnění

11.1 Práva při podstatném porušení smlouvy

11.1.1 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy. 

11.1.2 Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Projevenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy – viz 11.2.

11.2. Práva při nepodstatném porušení smlouvy 

11.2.1 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

11.2.2 Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

11.2.3 Neodstraní-li Prodávající vadu včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

11.3 Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

11.4 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li Předmět prodeje vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

11.5 Neoznámí-li Kupující vadu Předmětu prodeje včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

12. Zvláštní  ustanovení o odpovědnosti za vady (ve vztahu ke Kupujícímu, který je spotřebitelem)

12.1 Prodávající  odpovídá Kupujícímu za to, že Předmět prodeje při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Předmět prodeje převzal,
a) má Předmět prodeje vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Předmětu prodeje a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se Předmět prodeje hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke které se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) Předmět prodeje odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je Předmět prodeje v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) Předmět prodeje vyhovuje požadavkům právních předpisů.

12.2 Nemá-li Předmět prodeje vlastnosti uvedené v 12.1, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Předmětu prodeje, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na odstranění vady.

12.3 Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Předmět prodeje řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

12.4 Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu.

13. Záruka

Prodávající  poskytuje Kupujícímu na Předmět prodeje záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba běží ode dne, kdy Kupující Předmět prodeje převezme. Je-li na Předmětu prodeje, jeho obalu nebo návodu k němu připojenému vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. O poskytované záruce může prodávající vystavit záruční list. Prodávající je povinen vystavit záruční list vždy, pokud o to Kupující požádá. V ostatních případech plní funkci záručního listu doklad o zakoupení Předmětu prodeje. 

14. Reklamace

14.1 Kupující  uplatňuje reklamaci u Prodávajícího, a to buď zasláním Předmětu prodeje na adresu kontaktního místa: Brno – Horní Heršpice, Záhumenice 570/17, PSČ: 619 00, kontaktní osoba: Kamil Maurič, nebo předáním Předmětu prodeje Prodávajícímu v kontaktním místě. Reklamace je uplatněna v okamžiku, kdy předmět prodeje došel, popřípadě byl předán Prodávajícímu. Kontaktní email pro vyřízení reklamace info@pro-control.cz..  

14.2 Předmět prodeje musí být Prodávajícímu předán čistý se všemi součástmi a příslušenstvím a pokud možno v originálním obalu. V případě, že je Předmět prodeje znečištěn do té míry, že to brání řádnému provedení reklamačního řízení, zejména odbornému posouzení vady, má Prodávající právo převzetí Předmětu prodeje k reklamaci odmítnout, s tím, že Předmět prodeje bude vrácen Kupujícímu ve stavu, v jakém byl doručen a na náklady Kupujícího. 

14.3 Kupující  je povinen doručit Prodávajícímu společně s Předmětem prodeje též doklad o zakoupení Předmětu prodeje, popřípadě záruční list, pokud byl vystaven, a stručný popis vady Předmětu prodeje včetně způsobu jejího vzniku. 

14.4 Prodávající  je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Kupujícím. Jde-li o zvlášť složitý případ, tedy zejména pokud je nutné  detailní odborné posouzení reklamace nebo se reklamace týká většího množství Zboží, pak se lhůta k vyřízení reklamace prodlužuje na 60 dnů, a to v případě, že Kupující je Podnikatelem. V rámci lhůty pro vyřízení reklamace je Prodávající povinen zajistit odborné posouzení vady a rozhodnout o tom, zda je reklamace oprávněná či nikoliv a případně odstranit vadu Předmětu prodeje. Pokud je v rámci reklamačního řízení ohledně určité vady rozhodnuto, že reklamace je neoprávněná, pak nové reklamační řízení ohledně téže vady již nemůže proběhnout a Prodávající je oprávněn z tohoto důvodu odmítnout převzít Předmět plnění k reklamaci.  

14.5 Vyřízení  reklamace je Prodávající povinen Kupujícímu oznámit. Po vyřízení  reklamace je Prodávající povinen Předmět prodeje Kupujícímu vrátit, a to buď předáním Předmětu prodeje Kupujícímu v kontaktním místě Prodávajícího, kde byla reklamace uplatněna, nebo jeho odesláním na adresu Kupujícího uvedenou v Kupní smlouvě, v případě, že Předmět prodeje byl Prodávajícímu zaslán, pokud mezi Prodávajícím a Kupujícím nebude dohodnuto jinak.  

14.6 Kupující  je povinen po vyřízení reklamace Předmět prodeje převzít. Pokud je Kupující v prodlení s převzetím Předmětu prodeje, pak je povinen nahradit Prodávajícímu náklady související s uskladněním Předmětu prodeje, a to v paušální částce 100,- Kč za každý den prodlení. Je-li Kupující v prodlení s převzetím Předmětu prodeje po dobu delší než šest měsíců ode dne, kdy mu bylo vyřízení reklamace oznámeno, a pokud nebylo možné Kupujícímu vyřízení reklamace oznámit, pak ode dne, kdy uplynula lhůta k vyřízení reklamace dle čl. 14 odst. 14.4, je Prodávající zmocněn jménem Kupujícího zajistit likvidaci Předmětu prodeje.  

14.7 Požaduje–li Kupující, který je v prodlení s převzetím Předmětu prodeje, jeho odeslání, pak Prodávající je povinen odeslat Předmět prodeje Kupujícímu jen za podmínky, že mu budou ze strany Kupujícího předem uhrazeny veškeré náklady související s tímto odesláním. 

15. Závěrečná ustanovení

15.1 V případě, že z Kupní smlouvy, popřípadě ze zákona, vyplývá povinnost jedné smluvní strany oznámit nebo sdělit určitou skutečnost druhé smluvní straně, pak je toto oznámení či sdělení možné provést též telefonicky, faxem nebo elektronicky datovou zprávou nebo e-mailem, které nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou známkou. Takové oznámení nebo sdělení se považuje za doručené v okamžiku, kdy dojde do sféry adresáta a adresát má objektivně možnost se s oznámením nebo sdělením seznámit. 

15.2 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí Kupující sám. 

15.3 Subjektem mimosoudního řízení v případě sporu, případně subjektem k vyřizování stížností kupujících, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz, zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, na kterou se kupující může obrátit přes e-podatelnu na webových stránkách České obchodní inspekce. Dále je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, www.uoou.cz

15.4 Kupní smlouva je uzavřena prostřednictvím elektronických prostředků. Prodávající zajišťuje archivaci znění Kupní smlouvy včetně obchodních podmínek, a to v písemné formě po dobu dvou let ode dne uzavření Kupní smlouvy a v elektronické podobě po dobu čtyř let ode dne uzavření Kupní smlouvy. Na základě písemné žádosti Kupujícího poskytne Prodávající Kupujícímu v rámci lhůt stanovených v předcházející větě znění Kupní smlouvy včetně obchodních podmínek. 
 
Obchodní podmínky platné od 1.11.2016