Menu
košík
0
cz
CZK
kategorie
Nářadí Gedore

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů provozovatelem stránek www.pro-control.cz

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za svou prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou.

Základní principy při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti

 1. Účely zpracování osobních údajů

Provozovatel provádí zpracování osobních údajů pouze za účelem:

i.             uzavření a plnění smluv, resp. za účelem poskytnutí služeb

ii.            zasílání obchodních sdělení a za účely marketingovými a reklamními, pokud mu pro tyto účely udělil subjekt údajů svůj souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Rozsah osobních údajů, které Správce zpracovává, se liší s ohledem na účel, za jakým zpracování provádí.
 1. Za účelem uzavření a plnění smluv (resp. poskytnutí služeb konzultace) zpracovává Správce následující osobní údaje: e-mailová adresa, jméno a příjmení, název a adresu firmy , IČO, DIČ
 1. Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů

Subjekt údajů poskytuje Správci své osobní údaje dobrovolně. Neposkytnutí osobních údajů ovšem může ovlivnit způsobilost Správce poskytnout subjektu údajů služby, které jsou založeny na nezbytné znalosti informací o subjektu údajů, včetně osobních údajů.

 1. Doba zpracování osobních údajů

Pro účel uzavření a plnění smlouvy zpracovává Správce osobní údaje po dobu nezbytnou pro uzavření a plnění smlouvy, zejm. po dobu poskytnutí služby.

Pro účel zasílání obchodních sdělení a pro účely marketingové a reklamní zpracovává Správce osobní údaje po dobu nezbytně dlouhou a přiměřenou těmto účelům, nejdéle však po dobu 2 let.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, má subjekt údajů kdykoliv možnost svůj souhlas se zpracováním odvolat, a to zasláním elektronické zprávy na adresu info@pro-control.cz Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů, které provádí Správce na základě jiného právního titulu, zejm. za účelem plnění smlouvy, nebo zákonnost zpracování, které bylo založeno na souhlasu do okamžiku jeho odvolání.

 1. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje Správce s nikým nesdílí a neposkytuje je žádným třetím osobám. Příjemci osobních údajů jsou pouze zpracovatelé Správce, kteří pro Správce osobní údaje zpracovávají pro účely uvedené výše.

 1. Způsob zpracování osobních údajů

Správce a případně jeho zpracovatelé osobní údaje zpracovávají manuálně (v tištěné a elektronické podobě) a elektronicky automatizovanými prostředky.

 1. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má následující práva:

 1. požadovat přístup k osobním údajům, které jsou o Vás zpracovávány, čímž se rozumí právo získat od provozovatele potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím o nich.
 2. požadovat opravu osobních údajů, které o Vás provozovatel stránek zpracovává, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů.
 3. požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v Nařízení.
 4. požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v Nařízení.
 5. získat kopii zpracovávaných údajů
 6. máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace. Po případném obdržení žádosti ve smyslu předchozího odstavce bude subjekt údajů informován o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud provozovatel nepřijme subjektem údajů požadované opatření, je povinno jej informovat nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti o důvodech nepřijetí opatření. Provozovatel v této souvislosti upozorňuje, že v určitých případech stanovených Nařízením není povinna zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech je provozovatel stránek oprávněn subjektu údajů
 7.  
 1. uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo
 2.  odmítnout žádosti vyhovět.