Menu
košík
0
cz
CZK
kategorie
Nářadí Gedore

Reklamace

Reklamace

1

Kupující uplatňuje reklamaci u Prodávajícího, a to buď zasláním Předmětu prodeje na adresu kontaktního místa: Brno – Horní Heršpice, Záhumenice 570/17, PSČ: 619 00, kontaktní osoba: Kamil Maurič, nebo předáním Předmětu prodeje Prodávajícímu osobně. Reklamace je uplatněna v okamžiku, kdy předmět prodeje došel, popřípadě byl předán Prodávajícímu.  

2

Předmět prodeje musí být Prodávajícímu předán čistý se všemi součástmi a příslušenstvím a pokud možno v originálním obalu. V případě, že je Předmět prodeje znečištěn do té míry, že to brání řádnému provedení reklamačního řízení, zejména odbornému posouzení vady, má Prodávající právo převzetí Předmětu prodeje k reklamaci odmítnout, s tím, že Předmět prodeje bude vrácen Kupujícímu ve stavu, v jakém byl doručen a na náklady Kupujícího. 

3

Kupující  je povinen doručit Prodávajícímu společně s Předmětem prodeje též doklad o zakoupení Předmětu prodeje, popřípadě záruční list, pokud byl vystaven, a stručný popis vady Předmětu prodeje včetně způsobu jejího vzniku. 

4

Prodávající  je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Kupujícím. Jde-li o zvlášť složitý případ, tedy zejména pokud je nutné  detailní odborné posouzení reklamace nebo se reklamace týká většího množství Zboží, pak se lhůta k vyřízení reklamace prodlužuje na 60 dnů, a to v případě, že Kupující je Podnikatelem. V rámci lhůty pro vyřízení reklamace je Prodávající povinen zajistit odborné posouzení vady a rozhodnout o tom, zda je reklamace oprávněná či nikoliv a případně odstranit vadu Předmětu prodeje. Pokud je v rámci reklamačního řízení ohledně určité vady rozhodnuto, že reklamace je neoprávněná, pak nové reklamační řízení ohledně téže vady již nemůže proběhnout a Prodávající je oprávněn z tohoto důvodu odmítnout převzít Předmět plnění k reklamaci.  

5

Vyřízení  reklamace je Prodávající povinen Kupujícímu oznámit. Po vyřízení  reklamace je Prodávající povinen Předmět prodeje Kupujícímu vrátit, a to buď předáním Předmětu prodeje Kupujícímu v kontaktním místě Prodávajícího, kde byla reklamace uplatněna, nebo jeho odesláním na adresu Kupujícího uvedenou v Kupní smlouvě, v případě, že Předmět prodeje byl Prodávajícímu zaslán, pokud mezi Prodávajícím a Kupujícím nebude dohodnuto jinak.  

6

Kupující  je povinen po vyřízení reklamace Předmět prodeje převzít. Pokud je Kupující v prodlení s převzetím Předmětu prodeje, pak je povinen nahradit Prodávajícímu náklady související s uskladněním Předmětu prodeje, a to v paušální částce 100,- Kč za každý den prodlení. Je-li Kupující v prodlení s převzetím Předmětu prodeje po dobu delší než šest měsíců ode dne, kdy mu bylo vyřízení reklamace oznámeno, a pokud nebylo možné Kupujícímu vyřízení reklamace oznámit, pak ode dne, kdy uplynula lhůta k vyřízení reklamace dle čl. 14 odst. 14.4, je Prodávající zmocněn jménem Kupujícího zajistit likvidaci Předmětu prodeje.  

7

Požaduje–li Kupující, který je v prodlení s převzetím Předmětu prodeje, jeho odeslání, pak Prodávající je povinen odeslat Předmět prodeje Kupujícímu jen za podmínky, že mu budou ze strany Kupujícího předem uhrazeny veškeré náklady související s tímto odesláním.

Vzor reklamačního formuláře je ke stažení zde